Läs förordet till Förklaringsboken här

Förord

»Upphör aldrig att fråga«

W. STINISSEN
FLERA ÅR SÖKTE JAG I olika kyrkor och olika församlingar, utan att finna fotfäste. Efter en tid började jag förstå  att jag ofta inte kände igen bilden av Jesus. Rätt ofta upplevde jag att prästen eller pastorn eller förkunnaren eller skribenten inte berättade om den Jesus jag mötte när jag läste Bibeln.

Värst var det när man predikade om Jesus som ett slags hyvens kille som var snäll och go. Jag tänkte: hur kan vi se så olika bilder av Jesus?

Så småningom förstod jag att det inte enbart var jag – en nybörjare – som kände denna frustration. Även stora teologer – svenska och internationella – suckade djupt. Tom Wright, präst inom anglikanska kyrkan, professor i Nya testamentet vid University of St Andrews i Skottland skrev dessa rader:

» Att döma av vad en del säger kunde man tro att Bergspredikan bara bestod i att Jesus sade till människor att vara snälla mot varandra.« (Wright, Sanningen om Jesus, sid 47–48)

Mitt i prick. Så kände jag.

*

Under en kort tid försökte jag då läsa och förstå Bibeln på egen hand, men blev inte klokare, snarare tvärtom. I den situationen fann jag 1993 min första bok av förre biskopen i Göteborg Bo Giertz.

Biskop Bo Giertz var en av seklets riktigt stora teologer. Efter pensioneringen skrev han en lång rad banbrytande läroböcker i bibelstudium. Dessa böcker blev under de närmaste åtta åren min dagliga läsning.

De första böckerna i denna sena produktion har samlings-

namnet Förklaringar till Nya testamentet. De första raderna lyder:

Det hör till normalt kristet liv att man läser sin bibel [...]

Men de som försökt vet att det är lättare sagt än gjort.

Många har kört fast och givit upp. (Giertz, Förklaringar till Nya

testamentet, sid 7)

*

Hans uttalade mål var » att förklara innehållet i Nya testamentet på ett sätt som är tillgängligt för en lekman utan speciella förkunskaper «.

Denna bibel-förklaring bör naturligtvis vara grundad på stabil teologisk vetenskap, men den bör samtidigt vara så beskaffad att » den skall kunna bli till hjälp för den stora mängden av vanliga bibelläsare «, det vill säga begriplig.

Den store lärde teologen formulerar därefter tre grundregler för sådan text:

» Den bör till att börja med vara kort. «

» Den bör vidare vara lättläst. «

» Den måste vara återhållsam när det gäller den vetenskapliga debatten.« (ib 8-9)

Allt detta var sådant som kom att påverka mig när jag själv

så småningom började skriva »kristna böcker«.

*

Sedan dess har jag skrivit flera böcker om kristen tro, min och andras. De har – om än på olika sätt – haft som underliggande tema: vad är det jag egentligen tror på?

I mina försök att finna svar på denna fråga har jag haft god  nytta av min bakgrund som undersökande journalist i tidningar och TV. Tidigare sysslade jag med politik, ekonomi och ekonomisk brottslighet. Numera brukar jag säga att jag är » undersökande journalist i Bibeln och Guds rike «.

Rent metodologiskt är det inte så stor skillnad. I bägge fallen börjar man med att identifiera ett problem, en »gåta«, ett » mysterium «. Därefter börjar man ställa frågor för att få mer och mer information, och i bästa fall klarnar bilden efter hand.

*

Denna bok har underrubriken svåra ställen i Bibeln. Av flera skäl är denna undertitel diskutabel.

Praktiskt taget samtliga ställen i Bibeln är » svåra «, alternativt » ultrasvåra «. Jag har begränsat mig till ett mindre urval av » svåra ställen «, dessutom i ett enda evangelium, Matteus. Jag är här mindre intresserad av » svåra ställen « av typ » Jesus går på vattnet«. De frågor jag valt att behandla är i huvudsak av annan typ. Till exempel:

Jag trodde att Jesus hade en »väldigt helig« släkttavla. Men Nya testamentet framhåller att Jesu historiska släkt delvis består av prostituerade, ensamma mödrar, kåta kungar, varav en lät mörda en närstående för att kunna gifta sig med änkan, etc etc. Vi tror gärna att Jesu familj – den »heliga Familjen« – var en förebild vad gäller harmonisk samvaro, ömsesidig respekt etc. Men så var det inte alls.

Bilden av Judas Iskariot som tidernas värste förrädare är grundmurad. Men hur kommer det sig då att Jesus i Getsemane tilltalar Judas med orden »min vän«?

*

I mina tidigare »kristna böcker« har jag sökt hjälp att förstå genom att läsa, lyssna till, citera och samtala med personer som kan och förstår mer än jag i bibliska ting. Jag kallar dem mina vägvisare, mina stigfinnare.

En del av dem förekommer också i denna bok, andra har tillkommit. Jag kallar dem »vägvisare« även om de ibland anvisar vägar och stigar som jag ställer mig tvekande, eller till och med avvisande, till.

Jag citerar ur böcker av författare som kommer från olika kristna traditioner och situationer: från högkyrkliga professorer till svensk-kyrkliga biskopar, från »en anonym munk från östkyrkan« till svensk frikyrka, här finns påven i Rom men även en kvinnlig svensk präst med rötter i feministisk teologi, här finns den svenske prästen från en liten församling i Småland sida vid sida med ledaren för en jätteförsamling på Manhattan i New York, här finns diakonen från Förslöv i Skåne som skrivit »den bästa boken om Maria« nästan sida vid sida med den fransk-finsk-svenske munken som skrev bok efter bok om Paulus och Judas Iskariot ...

*

Sista ordet vill jag ge till Wilfrid Stinissen, karmelitbroder och författare, medarbetare och vän, vägvisare och stigfinnare. De tre avslutande korta texterna är hämtade ur hans klassiska andaktsbok Idag är Guds dag, läsning för den 27 juli.

Rubriken är »Upphör aldrig att fråga«.

Text nr 1: »Vi kan inte få intressanta svar om vi ställer ointressanta frågor. Det är av avgörande vikt för vårt liv att vi ställer de rätta frågorna, till oss själva, till varandra och till Gud.«

Text nr 2: »Lärjungarna har fått en viss insikt i Jesu person, men insikten är långt ifrån tydlig. Tig stilla, säger Jesus, det ni vet om mig är alltför litet för att ni redan nu skall gå och basunera ut det. Jag är annorlunda än ni tror.«

Text nr 3: »Så måste även vi ständigt revidera vår uppfattning om Jesus, ständigt ställa djupare frågor.«

8.8.2016

Vid Öresund

Göran Skytte

Läsare om boken

”Det är en genial bok du skrivit. Och vacker.” Peter Halldorf

”Den är verkligen lättläst – och läsvärd: en inte alldeles vanlig kombination.” Erik Aurelius, biskop e.m

”Jag älskar den här boken, materialet, sidorna, det som står på sidorna. Allt!” Sonja Rosbäck, pingstkyrkan i Vasa, Finland

”Måste bara tacka för en helt fantastisk bok, Förklaringsboken, som jag precis nu läst ut. Men det räcker inte, jag ska börja om från början. Du har sått ett frö i mig som jag hoppas ska leda till bättre bibelläsning. Jag pratar överallt där jag kan om boken, på bibblan, i min kyrka och annars.” Kristina Lundgren, Halmstad

”Det är just denna bok jag sökt för att gå vidare i mina bibelstudier. Denna bok ger för mig en extra dimension.” BG Svensson, Lund

”Njuter redan av läsningen som är mycket uppbyggande och upplysande!” John-Marko Berisha

”Tack för din nya bok. Svåra ställen i Bibeln blir nu lättare att ta till sig!” Per L

”Göran! Nu har du skrivit ännu en helt fantastiskt intressant bok. Jag tänkte spara boken till jul men det gick inte.”
Per Kreutz, Utbildningsledare, Hässleholm